Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021

ZOOM

Ook dit jaar is de ALV in verband met de corona maatregelen van de regering gehouden via Zoom op zaterdag 27 maart 2021. De vergadering begon iets later  dan aangekondigd omdat zich op het laatste moment nog diverse leden zich hadden aangemeld. In totaal waren er 40 leden aanwezig, 6 leden hadden zich bij de secretaris afgemeld.

De secretaris opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur welkom. Hij geeft een korte toelichting op het feit dat het bestuur gemeend heeft dit jaar deze algemene ledenvergadering via Zoom te houden.
Onze voorzitter, Joop Sint Jago verwelkomt ook de aanwezige leden, met de nadruk op de aanwezigheid van enkele nieuwe leden en ons erelid, Dorus Lendering. Hij staat kort stil bij de situatie van de vereniging in het afgelopen jaar. Door corona konden veel activiteiten niet doorgaan, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst en de verenigingsdagen, of wel in een andere vorm, zoals de ALV via Zoom. Fysieke bijeenkomsten kunnen weer gehouden worden zodra de 1,5 meter samenleving wordt beëindigd. 

Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een stuk binnengekomen van Alex van der Zouw, namelijk het verslag van de kascontrole commissie.

Jaarverslag Penningmeester en begroting 2021
In verband met het feit dat Luc van der Stee, onze penningmeester door zijn werkzaamheden niet aanwezig kan zijn, heeft Joop Sint Jago de presentatie op zich genomen. Het resultaat van 2020 komt overeen met de planning van dat jaar, behoudens dat er minder geld is uit gegeven aan activiteiten vanwege de lockdown. Bij assuranties is een stuk minder uitgegeven, door te laat betalen van rekeningen. €8.000 wordt door geschoven naar de reserves.
Door het ontbreken van de penningmeester kon niet op alle vragen antwoord worden gegeven.

Verslag kascontrole commissie
Ger May neemt het woord en leest het verslag dat opgesteld is door de kascontrole commissie voor. Het advies van deze commissie aan de vergadering is om de penningmeester décharge te verlenen. Joop Sint Jago bedankt de commissie voor haar werkzaamheden. Hij wijst op het feit dat in onze statuten décharge verlening niet opgenomen is. 

Verkiezing kascontrole commissie 
Alex van der Zouw blijft nog een jaar lid van de commissie, Peter Houpt biedt zich aan op de plaats van Ger May in te nemen.

Verkiezing bestuursleden 
Zoals in de convocatie voor de vergadering is gemeld, loopt de termijn van de voorzitter en de secretaris af. Beiden hebben zich weer herkiesbaar gesteld. De secretaris laat weten dat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Zowel Frans Diepeveen als secretaris en Joop Sint Jago als voorzitter worden beiden voor een periode van 2 jaar herbenoemd door de vergadering.
Joop Sint Jago gaat vervolgens in op het aflopen van de bestuurstermijn van Rob van Overbeeke. Gezien de reorganisatie van het bestuur wordt de functie van ledencontact vermengd met de functie van de secretaris. Rob wordt bedankt voor de inzet die hij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft getoond. Rob zal actief blijven bij de evenementen die wij gaan organiseren.

Rondvraag
Joop Sint Jago geeft aan dat alle vragen, die bij de leden leven, gesteld kunnen worden. Van deze gelegenheid wordt door meerdere leden gebruikt gemaakt.

Als er geen vragen meer zijn sluit de secretaris, namens het bestuur de vergadering.