Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 1. Algemene Ledenvergadering
  1. Ten minste acht dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en elke andere ledenvergadering, worden de leden schriftelijk opgeroepen tot het bijwonen van de vergadering. In deze oproep zullen de agendapunten worden vermeld.
 2. Stemmingen
  1. Alle leden hebben bij stemming elk één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zijn stemmen, die anders zijn uitgebracht dan vóór de stemming is overeengekomen.
  2. Een lid kan zich bij stemming door een ander lid laten vertegenwoordigen. Hiertoe dient een schriftelijk volmacht voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend. Ieder lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen.
  3. Alvorens een stemming over ontbinding van de vereniging wordt gehouden, wordt aan de hand van de presentielijst en de bij de secretaris binnengekomen schriftelijk volmachten voor stemmen bepaald of voldoende stemmen kunnen worden uitgebracht voor een dergelijk besluit.
 3. Verkiezing en samenstelling van het bestuur
  1. Bij ontstentenis van de voorzitter en de waarnemend voorzitter kan één van de leden van het bestuur als tweede waarnemend voorzitter optreden.
  2. Jaarlijks treedt een deel van het bestuur af, volgens een te maken rooster, zoals aangegeven in de statuten art. 7 lid 5. Hierbij dient de continuïteit van het bestuur zo veel mogelijk te worden gewaarborgd.
  3. Aftredende leden van het bestuur kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.
  4. Kandidaten voor een verkiezing van het bestuur worden door het bestuur, dan wel door ten minste twee leden schriftelijk voorgedragen. De kandidaatstellingen dient steeds voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend.
  5. Kandidaten dienen zich ten overstaan van de algemene ledenvergadering bereid te verklaren een eventueel benoeming te aanvaarden. Bij afwezigheid van de kandidaten is een schriftelijk aan de secretaris afgegeven bereidverklaring voldoende.
 1. Taken van het bestuur
  1. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling voor zover deze niet in de statuten zijn vastgelegd. De taakverdeling wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.
  2. Een commissie als bedoelt in de Statuten art. 8 lid 1. rapporteert aan het daartoe aangewezen bestuurslid.
 1. Contributie
  1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
  2. De contributie voor leden die zich na de eerste maand van een kwartaal aanmelden, bedraagt het aantal nog niet verstreken kwartalen maal een vierde deel van de jaarlijkse contributie.
  3. De NVAV kent juniorleden en seniorleden. Dit zijn de leden, die respectievelijk jonger zijn dan 25 jaar of ouder dan 70 jaar. Er geldt voor deze leden een speciaal lidmaatschapstarief, mits zij geen bouwproject onder handen hebben en dus geen beroep doen op actieve ondersteuning vanuit de vereniging.
  4. In zeer uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, kan incidenteel van artikel 5.1 worden afgeweken en voor één of meer leden een lager contributiebedrag worden vastgesteld.
 1. Commissievoorzitters.
  1. Commissievoorzitters worden voor een bepaalde tijd door het bestuur aangesteld.
  2. Commissievoorzitters rapporteren direct aan een door het bestuur aangewezen bestuurslid.
 1. Commissies
  1. Leden van commissies worden door het bestuur voor een bepaald termijn aangesteld.
  2. Commissievoorzitters kunnen naar eigen inzicht adviseurs voor hun commissie aanstellen. Dit zijn niet-leden die op basis van ervaring en/of expertise een bijdrage aan de commissie leveren.
 1. Verenigingspublicaties
  1. Alle verenigingspublicaties zullen bij voorkeur in digitale vorm zoals, email, digitale nieuwsbrief en artikelen op de nvav website worden uitgegeven.
  2. De publicaties worden verzonden aan de leden en aan andere personen en/of instellingen, waarvoor het belangrijk is, dat zij middels deze publicatie op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de NVAV.
  3. Alle mededelingen van het bestuur worden geacht ter kennis van de leden te zijn gebracht op de derde dag na publicatie. Oproepen tot het bijwonen van de ledenvergaderingen kunnen in bovengenoemde vorm als convocatie worden beschouwd.
 1. Projectenadministratie & Documentatiecentrum
  1. De TZ projectenadministratie registreert de status van alle NVAV bouwprojecten inclusief kopieën van alle briefwisselingen en speciale documentatie over ieder individueel project.
  2. Het TZ documentatiecentrum verzamelt relevante instructies (AOL's, AD's etc.) voor vliegtuigtypen welke bij de NVAV zijn of worden gebouwd.
  3. Het TZ documentatiecentrum heeft abonnementen op relevante periodieken en rapporteert over informatie, die van belang kan zijn voor bepaalde projecten.
  4. Het TZ documentatiecentrum is verantwoordelijk voor het beheer van boeken, tijdschriften en overige documentatie in eigendam van de NVAV.
  5. De functionarissen belast met de projectenadministratie en het documentatiecentra rapporteren aan het bestuurslid belast met Technische Zaken. Een overzicht van alle projecten en de bijbehorende eigenaren wordt bijgehouden inde ledenadministratie. Alleen projecten uitgevoerd en/of eigendom van leden van de NVAV kunnen als NVAV project gewaardeerd worden. Een door de projectenadministratie uitgegeven projectnummer kan te allen tijde door het NVAV bestuur worden ingetrokken. Dit kan onder meer het geval zijn als een lid bij de bouw en/of onderhoud van zijn project zaken doet of nalaat, die naar het oordeel van het bestuur het belang van de NVAV of de amateurluchtvaartuigbouw in diskrediet kunnen brengen.
 1. Onkosten en declaraties
  1. Het bestuur is bevoegd om aan bestuursleden, commissievoorzitters, commissieleden, leden en adviseurs die activiteiten voor de vereniging uitvoeren een onkostenvergoeding te verstrekken volgens de door het bestuur vastgestelde richtlijnen. Het betreffende lid dient hiervoor een verzoek in bij de penningmeester.
  2. Leden van commissies die direct ten behoeve van een lid activiteiten verrichten, zoals bijvoorbeeld een proefvlucht of een technische inspectie, declareren de gemaakte reiskosten tegen het door het bestuur gepubliceerde km vergoeding bij het betreffende lid.
  3. Indien de activiteiten zoals genoemd in artikel 11.2 ten behoeve van een lid buiten Nederlands wordt uitgevoerd, wordt de vergoeding in onderling overleg tussen de twee partijen vastgesteld en mag verder reiken dan alleen de reiskosten.
 1. KNVvL
  1. De NVAV is als buitengewoon lid aangesloten bij de KNVvL en heeft daarmee toegang tot internationaal overleg aangaande amateurvliegtuigbouw.
 1. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement.
  1. Het huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd, of voor een deel buitenwerking worden gesteld, door de algemene ledenvergadering. Voor dergelijke wijzigingen is een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.
 1. Verstrekking van Statuten en Huishoudelijk Reglement.
  1. De Statuten en Huishoudelijk Reglement worden ten behoeve van alle leden op de website gepubliceerd.
 1. Slotbepaling
  1. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.