Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Log entries

Log-entries, hoe en wat.

Log-entries (letterlijk vertaald: inschrijvingen in het logboek) zijn de schriftelijke bewijsvoering, waaruit blijkt dat bepaalde controles of onderhoudshandelingen aan het vliegtuig, dan wel de apparatuur van het vliegtuig, zijn uitgevoerd. Hoewel u in principe voor zaken die u zelf mag / kunt controleren of onderhouden ook log-entries kunt maken, gebeurt dit meestal alleen maar door erkende bedrijven en personen. Er is dus ook geen voorgeschreven model van een log-entry. Wel is er de eis, dat de log-entry zowel in uw eigen onderhoudsadministratie (bijv. in uw logboeken) als in de administratie van het erkende bedrijf of persoon op een adequate wijze geadministreerd wordt.

Voor een zelfbouwvliegtuig gaat het in de praktijk om een aantal log-entries, waarmee aangetoond wordt, dat voldaan is aan MD NL 2011-002.

De op dat moment van toepassing zijnde log-entries (of zo u wilt testcertificaten) moeten zowel bij de eerste BvL aanvraag als bij de jaarlijkse verlengingsaanvraag van een BvL ingediend worden.  

Conform MD NL 2011-002 heeft dat o.a. betrekking op de volgende zaken: 

•          Lektest pitot-static systeem elke twee jaar

•          Test / kalibratie hoogtemeter elke twee jaar

•          Test transponder elke twee jaar

•          Test ELT (indien aanwezig) elke twee jaar

•          Kompas swing. (termijn door bouwer / fabrikant te bepalen)

•          Vliegtuig wegen en W&B berekening elke 4 jaar

•          Controle (nulpunt) van het brandstof aanwijs systeem.

Bovengenoemde zaken moeten volgens de OAL door een erkend bedrijf of bevoegd persoon worden uitgevoerd en hiervoor wordt een certificaat of log-entry afgegeven. Omdat het onderhoud en de controle van genoemde apparatuur eens per twee jaar moet plaatsvinden (tenzij door de fabrikant een kortere interval is voorgeschreven!) kunt u volstaan met het eens per twee jaar indienen van de nieuwe log-entries. Zij zijn dus in dit geval als het ware twee jaar geldig, maar let op: de geldigheidsduur komt niet altijd overeen met de BvL-periode. Wees dus alert op de (ver)lopende termijnen.

Wel moet u bij iedere jaarlijkse BvL verlenging kopieën meesturen van de nog geldige log-entries. Hiermee toont u aan, dat de apparatuur op dat moment nog binnen de gestelde onderhoudsperiode valt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar MD NL 2011-002 en de al eerder genoemde checklisten m.b.t. het aanvragen en verlengen van een BvL.