Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Statuten

STATUTEN (herziening ALV 2020)

 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging van Amateur vliegtuigbouwers"; zij is opgericht op drieëntwintig april negentienhonderd eenenzeventig en geldt voor onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DOEL
Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel de bouw van amateur luchtvaartuigen in de ruimste zin van het woord te bevorderen en de belangen van de bouwers te behartigen door ondersteuning te geven bij de selectie van een vliegtuigtype, de bouw, het invliegen, het onderhoud en een veilige vluchtuitvoering. Naast de bouw van bestaande ontwerpen ondersteunt de vereniging restauratieprojecten en realisatie van eigen ontwerpen.

MIDDELEN
Artikel 3.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

a. het aanknopen en onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties, instellingen en verenigingen in binnen- en buitenland, welke een gelijksoortig doel nastreven, ter vergroting van de theoretische en praktische kennis van de leden;

b. het ondersteunen van de individuele bouwers door deskundigen op het gebied van bouw, onderhoud, invliegen en het ondersteunen van contacten met overheidsinstanties;

c. het organiseren van instructies, voordrachten, demonstraties van producten en werkmethodieken, Fly-Ins en dergelijke;

d. het ondersteunen van activiteiten om de bouw van en het vliegen met amateurbouw luchtvaartuigen in binnen- en buitenland te bevorderen;

e. het aanwenden van alle wettelijke middelen welke bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging;

f. het streven naar naamsbekendheid en erkenning als vereniging voor amateurvliegtuigbouw in Nederland.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 4.

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december daaropvolgend.

LEDEN
Artikel 5.

De vereniging bestaat uit:

a. gewone leden, zijnde zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. De gewone leden betalen contributie, hebben stemrecht en kunnen een bestuursfunctie vervullen;

b. ereleden, zijnde zij, die op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste tien stemgerechtigde door ten minste twee/derde van de stemgerechtigden worden gekozen in een algemene ledenvergadering. Tot ereleden kunnen worden gekozen zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor de luchtvaart in het algemeen. Ereleden betalen geen contributie of entreegelden, doch hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid, welke opzegging in dat geval door het lid moet geschieden vóór één december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Deze schriftelijke opzegging moet worden gericht aan de secretaris van de vereniging;

c. door opzegging door de vereniging in geval van wanbetaling van de aan de vereniging verschuldigde gelden, verschuldigd door het lid. De wanbetaling wordt geacht te zijn geconstateerd nadat de penningmeester een betalingsverzoek en een schriftelijke aanmaning heeft verzonden aan het betreffende lid en de vereniging op één april van het lopende verenigingsjaar geen remise heeft ontvangen;

d. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Een lid kan tegen ontzetting in beroep gaan bij de ledenvergadering. Wanneer het bestuur de ontzetting wil uitspreken, dan geeft het aan het betrokken lid hiervan schriftelijk kennis met opgave van redenen. De mededeling van ontzetting alsmede de uitspraak van ontzetting door het bestuur zullen per aangetekend schrijven moeten worden gedaan.

BESTUUR
Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden: een voorzitter, een secretaris (tevens waarnemend voorzitter), een penningmeester, een bestuurslid Operationele Zaken en een bestuurslid Technische  Zaken.

2. De leden van het bestuur worden gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de stemgerechtigde leden. De bestuursleden worden in functie gekozen.

3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Het bestuur heeft het recht om, indien door opengevallen plaatsen dringend voorziening wordt geëist en de algemene ledenvergadering niet kan worden afgewacht, zichzelf tot aan die vergadering voorlopig aan te vullen, mits dit minder dan de helft van de leden van het bestuur betreft.

5. In even jaren treden twee en in oneven jaren treden drie leden van het bestuur af, volgens een daartoe op te maken rooster. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. Een tussentijds ingetreden lid van het bestuur, als bedoeld in lid 4, treedt af op de datum van de eerste algemene ledenvergadering na zijn in dienst treden; hij is direct (her)kiesbaar.

COMMISSIES
Artikel 8.

Het bestuur installeert de nodige commissies en benoemt de voorzitter hiervoor, dit met uitzondering van de kascommissie. De kascommissie wordt gekozen op de wijze zoals hierna in artikel 13, lid 2 is vermeld.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.

De voorzitter van het bestuur tezamen met een tweede lid van het bestuur, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de waarnemend voorzitter.

Artikel 10.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 11.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden volgens een in onderling overleg vast te stellen schema of zo dikwijls als ten minste twee leden van het bestuur zulks nodig achten.

2. De oproeping, de wijze van vergaderen alsmede de besluitvorming van bestuursvergaderingen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

GELDMIDDELEN/CONTRIBUTIE
Artikel 12.

De geldmiddelen van de vereniging worden door de penningmeester beheerd en bestaan uit bijdragen van de leden, donaties, schenkingen en andere baten. De contributie wordt aan de hand van de begroting op de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor elk jaar opnieuw vastgesteld.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.

1. De algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar. Op deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en maakt hij de voorlopige plannen voor het nieuwe jaar bekend. De penningmeester legt rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en bespreekt de begroting voor het nieuwe jaar. Voorts wordt in de vergadering voorzien in de vacatures van periodiek aftredende leden van het bestuur en wordt voor het komende jaar de kascommissie benoemd.

2. De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan één onmiddellijk herkiesbaar is. Een kascommissielid kan slechts twee jaar aaneengesloten zitting hebben. De aftredende kascommissie brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit over haar bevindingen ten aanzien van de geldmiddelen en de administratie daarvan.

3.  Tenslotte legt in de algemene ledenvergadering de voorzitter de uitwerking van de plannen en regelingen voor het komend jaar ter voorlopige bespreking aan de leden voor.

4. De ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, of op verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden. Een zodanig verzoek wordt schriftelijk door genoemde leden gedaan aan de secretaris van de vereniging, met opgave van redenen en toelichting van de punten, waarover zij onderhandelingen wenselijk achten. Het bestuur verplicht zich een zodanige  vergadering uiterlijk vier weken na ontvangst van het ingekomen verzoek te houden. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, hebben de verzoekers het recht om zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan. Plaats, datum en tijdstip van de vergaderingen, alsmede de agenda moeten de leden ten minste acht dagen van tevoren worden medegedeeld.

 

Artikel 14.

Alle besluiten worden, voor zover de statuten niet anders bepalen, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd. Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen behaalden. Wordt dan ook geen meerderheid behaald, dan beslist het lot.

Bij staken van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.

Wijzigingen in de statuten kunnen slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste twee/derde meerderheid van stemmen van de op de desbetreffende vergadering aanwezige leden, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16.

1. Het huishoudelijk reglement beschrijft en regelt aangelegenheden welke niet in de statuten zijn opgenomen; dit reglement kan geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijke reglement wordt in de algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur draagt zorg voor naleving van statuten en reglementen.

ONTBINDING
Artikel 17.

De ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden indien ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden op een bepaalde, daartoe belegde ledenvergadering, tot ontbinding besluiten. De ledenvergadering beslist alsdan over de wijze waarop de liquidatie zal geschieden, en over de bestemming van het eventuele batig saldo