Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Algemeen

Projectregistratie.

De NVAV hanteert een bepaalde methodiek voor het bouwen en de bouw begeleiding, welke onder bouwadvies wordt toegelicht, met het doel een veilig vliegend toestel op te leveren. Dat is in ons belang en het uwe.
De wettelijke eisen schrijven weinig voor op dit gebied maar de eisen die NVAV stelt gaan regelmatig de wet te boven. Niet om het u moeilijk te maken maar om tot een veilig resultaat te komen. Het hele traject wordt door deskundige NVAV leden begeleid en alleen in bijzondere gevallen door externe deskundigen.

Volgt u bovenstaand systeem levert dit een NVAV keurproject op waarvan tijdens de bouw de nodige informatie wordt verzameld en in de database opgeslagen. Het project krijgt een uniek bouwnummer.

Schrijft u een project in middels het formulier op deze website, dan wordt het ingeschreven en wordt een adviseur toegewezen, waarvan de informatie per mail wordt toegezonden. Hierna kunt u contact opnemen en worden de stappen van het projectplan doorgesproken en in werking gezet .

Wenst u niet aan dit systeem deel te nemen en gaat u liever uw eigen gang, hetgeen wettelijk ook is toegestaan, wordt het project aangemeld en ingeschreven en ontvangt u een bouwnummer. In dit geval wordt de bouwinformatie niet opgeslagen en zal er geen project begeleiding komen noch een eindinspectie door de NVAV. Inspecties zullen buiten de NVAV gezocht moeten worden. Dit leidt tot een NVAV project zonder keurmerk. Natuurlijk kunt u altijd overleggen met diverse specialisten on/of andere bouwers, deelnemen aan activiteiten, gebruik maken van onze tools, etc.

Bouwlocatie

Ten einde uw uitrusting en het project te beschermen tegen weersinvloeden, stof, vocht en ongewenste temperaturen en een goede uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, moet de bouwer beschikken over: werk- en opslagruimte voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de opslag van de materialen en halffabricaten. Voldoende gereedschappen en waar nodig machines van een goede kwaliteit. Bij de NVAV of andere bouwers kunnen ook vaak specialistische gereedschappen of apparaten worden geleend. Denk ook aan veiligheidsbrillen, schoenen en afzuiging indien nodig.

Een doelmatige verlichting en, indien nodig, een doelmatige regeling van de temperatuur en bewaking van de vochtigheidsgraad. (vooral belangrijk bij het verwerken van kunststoffen en hout!)

Op een betonvloer werken is stoffig en koud. Goedkoop laminaat of vinylzeil is een goede investering.

Een afgesloten deel met afzuiging kan eventueel worden opgezet om onderdelen in de primer te spuiten.

Denk ook aan verzekering tijdens de bouw, De NVAV werkt samen met een verzekering die ook de bouwfase dekt, terwijl vele anderen dit niet accepteren.

Administratie tijdens de bouw

Hoewel in de regelgeving geen specifieke voorschriften zijn vermeld over het voeren van een administratie tijdens de bouw, wordt de bouwer ten sterkste aangeraden tijdens de bouw een (beknopt) logboek bij te houden. In dit logboek wordt melding gemaakt van belangrijke handelingen tijdens de bouw, wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp, ondervonden problemen en vastgestelde afwijkingen. Indien gewerkt wordt volgens een door de ontwerper meegeleverd handboek, verdient het de aanbeveling in het logboek verwijzingen op te nemen naar dit handboek. Tevens wordt nadrukkelijk geadviseerd foto's (met datum vermelding) te maken van die onderdelen die na het sluiten of verlijmen niet meer uitwendig op hun kwaliteit beoordeeld kunnen worden.

Er zijn eenvoudig te gebruiken log programma’s beschikbaar (My kit-log, of een Blog programma, bijv.) die dit erg eenvoudig maken.

In de praktijk blijkt, dat het zinvol is bepaalde belangrijke inspectie-momenten tijdens de bouw op een gestructureerde wijze vast te leggen. De NVAV gebruikt hiervoor al vele jaren bouwinspectieschema's. Een voorbeeld van een bouwinspectieschema (BIS) kunt u downloaden. Het voeren van een bouwadministratie biedt u later de volgende voordelen: U kunt in een later stadium van de bouw weer eens wat terugvinden. Een goede bouwdocumentatie is zeer waardevol bij een mogelijke latere verkoop van het project. U kunt de kwaliteit van uw project ermee onderbouwen! Steeds vaker heeft de verzekering interesse voor de bouwdocumentatie indien u onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval.

Ook dient u paklijsten, facturen en invoerdocumenten te bewaren.

Ook is het noodzakelijk een uitrustingslijst met serienummer aan te leggen, meetrapporten, parameter instellingen, certificaten, garantie bewijzen, etc. en op te slaan.

Voor de BvL aanvraag heeft u ze namelijk vaak weer nodig!

Alle eventuele documentatie en toestemmingen, die betrekking hebben op doorgevoerde 'major' wijzigingen.

Tenslotte zult u tijdens en na de bouw te maken krijgen met belangrijke en officiële publicaties, die betrekking hebben op uw project. Veelal betreft het hier service bulletins van de ontwerper of kitfabrikant. Ook kunt u te maken krijgen met Airworthiness Directives door de FAA (Federal Aviaton Authority) uitgegeven of Onderhoud Aanwijzingen Luchtvaart (OAL’s) door IL&T uitgegeven. Zowel AD's als OAL's hebben over het algemeen alleen betrekking op gecertificeerde spullen als motoren en propellers. In alle gevallen dient u dit, mede in het belang van uw eigen veiligheid, ter harte te nemen. Voor zover het verplichte wijzigingen of controles betreft, moet u die natuurlijk uitvoeren en hiervan op de juiste wijze aantekeningen maken. Bij de BvL aanvraag dient u een verklaring te overleggen, dat u de zaken conform de SB’s , AD's en OAL's hebt geregeld.