Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Vliegtuig importeren

Vanwege de (nieuwe) Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (voorheen Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen) ingegaan op 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk een in een ander land geregistreerd amateurbouw luchtvaartuig te importeren. Het importeren van bouwpakketten blijft wel mogelijk.

 

Het invoeren van luchtvaartuigen of zelfbouwkits vanuit het buitenland.

Bij het invoeren van luchtvaartuigen of zelfbouwkits komen een aantal zaken om de hoek kijken. In de eerste plaats is het goed het begrip “invoer” of “import” eens nader onder de loep te nemen. Het enkele feit, dat een vliegtuig zich (voor langere tijd) in Nederland of de EU bevind, heeft niets met invoer te maken. Het heeft weliswaar de fysieke grenzen van de EU overschreden, maar daarbij hoeft nog geen sprake te zijn van invoer.

Invoer.

Bij invoer kan men onderscheid maken tussen douane technisch invoeren en het inschrijven in het Nederlandse Luchtvaartuigen Register. Beide zaken kunnen als “invoer” worden beschouwd en hoewel twee afzonderlijke handelingen, hebben ze wel degelijk met elkaar te maken. Douane technische invoer in een EU-land betekent, dat een vliegtuig binnen de EU (en dus in Nederland) in het z.g. vrije verkeer gebracht wordt. Zodra u een vliegtuig in het vrije verkeer van de EU wilt brengen, krijgt u te maken met de Douane en de Belastingdienst. Nadat u aan de verplichtingen van beiden hebt voldaan, kunt u er binnen de EU vrij over beschikken en het gebruiken, of verkopen. Indien u een vliegtuig invoert om er ook werkelijk mee te gaan vliegen, krijgt u in veel gevallen ook met het Nederlandse Luchtvaartuigen Register te maken. Voert u een vliegtuig in om er alleen in uw achtertuin van te genieten, dan heeft alleen de douane en de belastingdienst interesse voor uw handelen. Over het algemeen zult u bij het invoeren van goederen in de EU invoerrechten moeten betalen en in principe geldt dat ook voor een vliegtuig, kit of onderdelen daarvoor.

Regeling Bijzondere bestemmingen.

Nu kan een vliegtuig en onderdelen daarvoor door de douane aangemerkt worden als een z.g. bijzondere bestemming en daarvoor kunt u een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten krijgen. Informatie daarover vindt u op de website van de douane. Probeer ook informatie in te winnen bij het douanekantoor in uw regio. De regeling kent nogal wat administratieve voorwaarden en niet alle douanekantoren zijn even behulpzaam met het toepassen ervan! Let erop, dat u - voor u gebruik van de Regeling kunt maken - in het bezit moet zijn van een Vergunning Bijzondere Bestemmingen. Zodra u dan iets invoert, dient u deze vergunning ter beschikking te stellen van de z.g. douane agent en deze kan dan de verdere procedure doorlopen. Houd er ook rekening mee, dat goederen die onder deze regeling zijn ingevoerd, nog niet in het vrije verkeer zijn. M.a.w. u moet nauwkeurig bijhouden waar ze zich bevinden en mag ze bijvoorbeeld niet verkopen. Pas nadat de goederen hun bijzondere bestemming gevolgd hebben (in dit geval door inschrijving in het Luchtvaartuigen Register) kunt u er vrij over beschikken. Let er dus op, dat u een kit of onderdelen die u onder deze Regeling hebt gekocht, niet zonder meer aan anderen mag door verkopen!

Naast invoerrechten bent u bij invoer in de EU ook BTW verschuldigd. Omdat het importeren meestal via een z.g. douaneagent of expediteur wordt afgehandeld, zal ook hij de aangifte daarvan verzorgen. De Regeling Bijzondere Bestemmingen geeft geen vrijstelling voor de BTW! Ten onrechte wordt vaak gedacht, dat de ILENT als verlengstuk van de fiscus de betaling van BTW zou controleren, maar dat is niet het geval. Als beheerder van het Luchtvaartuigenregister is de ILENT eveneens verantwoordelijk voor deze bijzondere bestemming. Dat verklaart ook hun belangstelling voor de invoerdocumenten. Uiteindelijk komt uw vliegtuig dan in het z.g. vrije verkeer en kunt u het laten inschrijven in het Nederlandse Luchtvaartuigenregister. Op de website van de ILENT vind u meer informatie over de inschrijvingsprocedure en er is een checklist waarop u kunt vinden wat u zoal bij de aanvraag nodig heeft. In ieder geval hebt u bij invoer en inschrijving in het Register een z.g. export BVL nodig.

Export BVL

Om uit een bepaald land te kunnen worden geëxporteerd en in Nederland te worden ingevoerd, moet een vliegend vliegtuig voorzien zijn van een z.g. export BVL. Het woord BVL is hier nogal verwarrend, want het export BVL is slechts een export document en er mag zelfs niet eens mee worden gevlogen. M.a.w. indien het geexporteerde vliegtuig daadwerkelijk naar Nederland gevlogen wordt, is er nog een geldig normaal of speciaal BVL of Permit to Fly noodzakelijk. Het export BVL wordt afgegeven door de autoriteiten van het exporterende land en is in feite een soort bewijs, waarmee het vliegtuig getoetst wordt aan de luchtwaardigheidseisen van het importerende land. Op grond van dit export BVL kan het vliegtuig opgenomen worden in het Nederlandse register. Voldoet het daarnaast aan de Nederlandse luchtwaardigheidseisen, dan kan naast het inschrijvingsbewijs (BVI) een BVL worden afgegeven.

EU landen

Komt het vliegtuig uit een EU land en is het daar in het luchtvaartuigen register ingeschreven geweest, dan wordt aangenomen, dat het vliegtuig douane technisch al in de EU ingevoerd was. U hebt dan in principe alleen te maken met het Luchtvaartuigen Register en het z.g. export BVL. Bij een geheel of gedeeltelijk afbouwde kit kan dit anders liggen, omdat er dan meestal nog geen sprake is van een inschrijving in een luchtvaartuigen register en de douane technische status is in dat geval onduidelijk. In dat geval moet u bij aanvraag van een Nederlandse (of andere EU) registratie de invoer in de EU kunnen aantonen aan de hand van invoerdocumenten of, als u dat niet kunt, loopt u alsnog tegen de gehele douane afhandeling aan! Dat betekent overigens niet, dat u na inschrijven in het (openbare) Luchtvaartuigenregister niet alsnog de Belastingdienst op de stoep kunt krijgen. Deze dienst heeft een eigen bevoegdheid en kan uiteraard vrijelijk over de gegevens uit het Luchtvaartuigenregister beschikken. Het is dus altijd van belang alles wat met de uit- en invoer te maken heeft op te vragen en te bewaren!

Nederlandse Luchtvaartuigen register.

Het inschrijven in het Nederlandse Luchtvaartuigenregister, maakt dat de Nederlandse wetgeving op het vliegtuig van toepassing is en er ten bewijze daarvan een Nederlandse registratie (BVI) voor het vliegtuig wordt afgeven. Een vliegtuig kan slechts in het Nederlandse register worden opgenomen, indien het ook douane technisch in Nederland is ingevoerd. Na de inschrijving in het register kunt u een BVL aanvraag indienen. Ook hierover verschaft de website van de ILENT u de nodige informatie. Voor een amateurbouw luchtvaartuig is de procedure min of meer gelijk aan die van een gecertificeerd vliegtuig, mits het vliegtuig met een geldig BVL uit één van de zeven in de Regeling genoemde landen afkomstig is.

Amateurbouw luchtvaartuigen

Het bovenstaande geldt in grote lijnen eveneens voor amateurbouw luchtvaartuigen. Hier komt echter nog iets bij en dat zijn de voorschriften uit de Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen. Tenzij u van plan bent uw pas verkregen Dreamjet XLS alleen maar in uw tuin te stallen, zult u er op enig moment nog een BVL bij willen hebben. Dan doet u er goed aan zich te realiseren, dat het toestel afkomstig moet zijn (lees een BVL moet hebben) uit één van de 7 in artikel 4 van de Regeling genoemde landen. Het feit, dat het vliegtuig in één van de zeven geaccepteerde landen luchtwaardig werd bevonden, maakt het vliegtuig in Nederland qua uitvoering en uitrusting opnieuw luchtwaardig. U kunt dan volstaan met het (laten) verzorgen van het voorgeschreven onderhoud en het verrichten van de formaliteiten en daarna volop genieten van uw PH registratie. Wel zal het vliegtuig in de meeste gevallen niet voorzien zijn van een z.g. geluidscertificaat en dat zal dan nog aangevraagd moeten worden. Betreft het een vliegtuig, waarvoor in exact dezelfde configuratie al eens een geluidscertificaat afgegeven werd, dan kan een z.g. gelijkstelling plaats vinden. Is dat niet het geval, dan zal een geluidsmeting moeten worden uitgevoerd. De NVAV kan u hierover meer vertellen.

Vliegen met een buitenlandse registratie mogelijk?

Indien u een vliegtuig koopt in het buitenland moet onderscheid worden gemaakt tussen een gecertificeerd vliegtuig en een amateurbouw luchtvaartuig. Voor een gecertificeerd vliegtuig staat u in principe de weg open het toestel op de buitenlandse registratie te laten. Het vliegtuig valt dan onder de wet en regelgeving van het land waar het geregistreerd is. Vaak zult u in dat geval in het land van registratie een z.g. contactadres nodig hebben en kan een BvB van het land van registratie noodzakelijk zijn om te mogen vliegen. Deze regels kunnen per land verschillen en zijn vaak complex. Stel u dus vooraf op de hoogte. Overigens moet opgemerkt worden, dat luchtvaartautoriteiten internationaal niet erg gelukkig zijn met deze mogelijkheid en er wordt dus naarstig gezocht naar regels, die dit soort oneigenlijk gebruik van registraties kunnen indammen. Ook kunt u besluiten, als uw buitenlandse BVL zich daartegen althans niet verzet, het vliegtuig in het geheel niet in te voeren. Het bevindt zich niet in het z.g. vrije verkeer en er zijn daarom restricties van toepassing op hetgeen u er wel en niet mee kan doen. Voor een amateurbouw luchtvaartuig gelden meestal de beperkingen die opgenomen zijn in het R-BVL of Permit to Fly van het land van herkomst. Zo zal in de meeste gevallen het betreffende z.g. restricted BVL, of Permit to Fly, alleen geldig zijn in het land van afgifte en hebt u toestemming van de Nederlandse ILENT nodig om er in Nederland mee te mogen vliegen . In de meeste EU landen wordt deze toestemming niet verleend, anders dan een ontheffing voor een korte periode, welke nodig is om een nationaal BVL op het toestel te verkrijgen. In voorkomende gevallen kan de ILENT hierover informatie verstrekken.Koopt u een gedeeltelijk afgebouwd amateurbouw vliegtuig (zonder registratie!), dan is nog geen sprake van een vliegtuig en speelt de registratie nog even geen rol.

Kanttekening bij het importeren van een bouwproject of kit

Koopt u een al dan niet geheel afgebouwd project, dan verloopt het importeren op dezelfde wijze als eerder omschreven. Ook een nog te bouwen kit of zelfs losse materialen kunnen onder toepassing van de Regeling Bijzondere Bestemmingen geïmporteerd worden. BTW is bij import uit een niet EU land altijd verschuldigd.Bij het importeren van een (bijna) geheel afgebouwd project of een vliegtuig zonder registratie en/of BVL zit een behoorlijk giftige adder onder het gras en dat is het aantonen van de luchtwaardigheid. Voor een gecertificeerd luchtvaartuig zonder registratie zult u een erkend bedrijf moeten inschakelen om het vliegtuig weer luchtwaardig te maken.
Voor een amateurbouw vliegtuig wordt het wat lastiger. Volgens de Regeling moet de bouwer namelijk aantonen, dat het vliegtuig overeenkomstige de voorschriften van de ontwerper gebouwd is. Dat wordt dus lastig als u niet de bouwer bent.
U dient dus door de vorige eigenaar en bouwer een verklaring te laten afgeven, waarin hij deze conformiteit verklaart. Daarbij is het zeker zinvol, dat hij zijn bewering kan documenteren door foto's, logboeken, etc. Overeenkomstig de Regeling kan de ILENT zich zelf op de hoogte komen stellen en dan is het zeker handig als er de nodige documentatie aanwezig is. Uiteindelijk zullen alle stappen doorlopen zijn en kunt u gaan genieten van uw vliegtuig. Zoals bij alle zaken geldt ook hier: bezint eer ge begint. Verdiep u in de regels en vraag tijdig advies over de (on)mogelijkheden. Wantrouw op voorhand een prachtig en eenmalig aanbod van een vliegtuig uit Verweggistan. U zult de eerste niet zijn, die tot zijn schade en schande moet ondervinden, dat de aankoop alleen maar geschikt is om in de achtertuin te plaatsen.