Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Globale inspectie

Globale inspectie

In overeenstemming met de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (voorheen Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen), dient, alvorens een S-BvL aanvraag kan worden ingediend, een globale inspectie van het geheel afgebouwde vliegtuig plaats te vinden. Deze inspectie moet door een erkende GWK (Grondwerktuigkundige) of een door de minister(IL&T) geaccepteerde deskundige van de NVAV worden uitgevoerd in geval van een NVAV keurproject.

Door de NVAV worden uitsluitend inspecties uitgevoerd aan vliegtuigen waarvoor een geldig projectnummer aanwezig is en het stappenplan is gevolgd, zodat een redelijk inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van het gerede product.

Niet NVAV keurprojecten dienen door een externe deskundige te worden geïnspecteerd.

De eindinspectie wordt meestal uitgevoerd door een ander persoon dan de begeleider waartoe de nodige bouw en inspectie informatie wordt overgedragen. Vooral de VIP inspectie is van belang daar dit niet meer toegankelijke delen betreft. Gebruikelijk is dat er een voorinspectie op ca 95% plaats vindt, waarna meestal een aantal punchlist items worden opgesteld die nog moeten gebeuren. Is de bouw ca 100% en de puntenlijst opgelost vindt de globale eindinspectie plaats. Het resultaat is een afgetekend GIS document.

Na de globale inspectie verklaart de hiervoor bedoelde deskundige, dat er 'bij globale inspectie' geen reden is te twijfelen aan de door de bouwer afgelegde eigen verklaring betreffende de bouw van het vliegtuig. Let wel dat er geen wettelijk voorgeschreven inspectieschema is en de diepgang per inspecteur kan verschillen.
Voor de verklaring van de deskundige is een standaard model voorgeschreven

Indien het moment voor de globale inspectie door een NVAV deskundige daar is, kan de bouwer daarvoor contact opnemen met zijn vaste NVAV begeleider die de eindinspectie aanvraagt.

Als de NVAV-deskundige gegronde reden heeft om de afgifte van de vereiste verklaring te weigeren, zal hij hiervan schriftelijk en met reden omkleed melding maken bij de bouwer en de begeleider.

De NVAV en de door haar aangewezen deskundigen aanvaarden door de afgifte van de verklaring geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De verklaring geeft slechts weer, dat bij de uitgevoerde globale inspectie geen aanleiding is gevonden om aan de z.g. eigen verklaring van de bouwer te twijfelen.

Het verdient ten zeerste aanbeveling om voorafgaand aan de globale inspectie een inspectie te laten uitvoeren door een collega-bouwer of een andere ter zake ingevoerde deskundige. De praktijk leert, dat een oplettende waarnemer vaak nog verscheidene tekortkomingen vaststelt. De oorzaak hiervan is meestal een soort projectblindheid, die gedurende het vaak lange bouwtraject ontstaat. Probeer in ieder geval een soort checklist te bemachtigen of stel er zelf één op, om de zaak nog eens goed na te lopen voor u werkelijk het luchtruim kiest.

Naast de globale inspectie zijn er voorafgaand enkele inspecties en keuringen, die in overeenstemming met OAL 1976-01 / 7 door een erkend bedrijf of persoon moeten worden uitgevoerd, voordat een BvL kan worden afgegeven. Het gaat hier om de volgende zaken:

Pitot/static test. Het betreft hier een test op de goede werking van het pitot/static systeem en de daaraan gekoppelde instrumenten.

Test op goede werking van de transponder en evt. ELT.

Deze tests moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf, dat hiervoor een z.g. log-entry (zie Log-entries, hoe en wat) afgeeft.

• Avionica test. Dient eveneens eenmalig uitgevoerd te worden door een erkend bedrijf

• Kompas swing. Dient uitgevoerd te worden door een erkend bedrijf of een daartoe bevoegd persoon  Moderne avionica gebruikt steeds meer zelf kalibrerende elektronische kompassen, waarbij dit niet meer nodig is. Let wel dat alleen wanneer de ontwerper een losstaand vloeistof kompas niet in het ontwerp heeft opgenomen dit mag worden weggelaten.

De bouwer dient verder natuurlijk zorg te dragen voor kalibreren en parametreren van diverse systemen plus kalibratie van de tank inhoud meting alvorens de motor wordt gestart.