Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Globale inspectie

In overeenstemming met de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (voorheen Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen) , dient, alvorens een BvL aanvraag kan worden ingediend, een globale inspectie van het geheel afgebouwde vliegtuig plaats te vinden. Deze inspectie moet door een erkende GWK (Grondwerktuigkundige) of een door de minister(IL&T) geaccepteerde deskundige van de NVAV worden uitgevoerd.

Door de NVAV worden uitsluitend inspecties uitgevoerd aan vliegtuigen waarvoor een geldig projectnummer aanwezig is, zodat een redelijk inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van het gerede product.

Bij de globale inspectie verklaart de hiervoor bedoelde deskundige, dat hij 'bij globale inspectie' geen reden heeft te twijfelen aan de door de bouwer afgelegde eigen verklaring betreffende de bouw van het vliegtuig. Het is met andere woorden niet nodig, dat de deskundige het toestel geheel 'binnenste buiten' keert.
Voor de verklaring van de deskundige is een model voorgeschreven (zie voorbeeld in deze infomap) dat letterlijk moet worden gevolgd!

Indien het moment voor de globale inspectie door een NVAV deskundige daar is, kan de bouwer daarvoor contact opnemen met de projecten-administratie of zijn vaste NVAV begeider.

Als de NVAV-deskundige gegronde reden heeft om de afgifte van de vereiste verklaring te weigeren, zal hij hiervan schriftelijk en met reden omkleed melding maken bij de bouwer en de regiobegeleider. In het andere geval geeft de NVAV-deskundige tijdens de globale inspectie de voorgeschreven verklaring af.

De NVAV en de door haar aangewezen deskundigen aanvaarden door de afgifte van de verklaring geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De verklaring geeft slechts weer, dat bij de uitgevoerde globale inspectie geen aanleiding is gevonden om aan de z.g. eigen verklaring van de bouwer te twijfelen.

Het verdient ten zeerste aanbeveling om voorafgaand aan de globale inspectie een grondige inspectie te laten uitvoeren door een collega-bouwer of een andere ter zake ingevoerde deskundige. De praktijk leert, dat een oplettende waarnemer vaak nog verscheidene tekortkomingen vaststelt. De oorzaak hiervan is meestal een soort projectblindheid, die gedurende het vaak lange bouwtraject ontstaat. Berucht zijn o.a. de tijdelijk aangebrachte constructies of bevestigingen, die door een soort gewenningseffect bij de bouwer de indruk van “definitief” opwekken.

Probeer in ieder geval een soort checklist te bemachtigen of stel er zelf één op, om de zaak nog eens goed na te lopen voor u werkelijk het luchtruim kiest.

Naast de globale inspectie zijn er enkele inspecties en keuringen, die in overeenstemming met OAL 1976-01 / 7 door een erkend bedrijf of persoon moeten worden uitgevoerd, voordat een BvL kan worden afgegeven. Het gaat hier om de volgende zaken:

• Pitot static test. Het betreft hier een test op de goede werking van het pitot static systeem en de daaraan gekoppelde instrumenten.

Deze tests moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf, dat hiervoor een z.g. log-entry [380 Log-entries, hoe en wat ] afgeeft.

• Avionica test. Dient eveneens uitgevoerd te worden door een erkend bedrijf en ook hiervan heeft u een log-entry nodig.

• Brandstof aanwijssysteem. Hoe simpel uw aanwijssysteem ook is uitgevoerd, u hebt een log-entry nodig van een daartoe bevoegd persoon (JAR / EASA / Nationaal erkend GWK), waarin wordt verklaard dat het systeem naar behoren werkt. De test kan volgens de regelgeving beperkt worden tot het vaststellen van de 'leegstand aanwijzingen'. Het verdere kalibreren kunt u dus eventueel zelf uitvoeren.

• Kompas swing. Dient eveneens uitgevoerd te worden door een erkend bedrijf of een daartoe bevoegd persoon (let op: niet iedere GWK is bevoegd tot het uitvoeren van een kompas swing!). Ook hier hebt u weer een log-entry nodig.